Изберете страница

ФОРМулирай правата си

е проект на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ за информиране и овластяване на пациентите и подобряване на комункацията между тях и лекарите. Осъществява се в два етапа.

3

Първи етап на проекта, насочен към пациентските права и информираното съгласие, се осъществи в периода юли 2019 – януари 2020 г. с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. 

Втори етап на проекта, насочен към пациентските права при асистирана репродукция, се осъществява в периода януари-февруари 2022 г.

Фондацията е създадена през 2019 г. с основна цел предоставяне информация и подкрепа на жените с ендометриоза и репродуктивни проблеми и формиране на устойчива здравна култура по отношение на репродуктивното здраве като цяло. 

Мисия

Информираност

Разпространение на информация и знания, лечение, методи за профилактика, образоване и повишаване на здравната култура на жените в България

Подкрепа

Подкрепа на пациентите чрез холистичен подход и активно съдействие за решаване на проблемите, предизвикани и свързани със състоянието ендометриоза

b

Гласност

Повишаване на осведомеността на обществото относно физическите, емоционалните и социалните проблеми, създаване на успешен модел за подпомагане на решаването им.

Проектът цели да подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти.

Първи етап на този проект се осъществи с финансовата подкрепа на:

Защо има нужда от този проект

Проектът цели да подпомогне пациентите да защитават здравните си права като подобри комуникацията между лекари и пациенти чрез информиране и овластяване на самите пациенти

E

Пациентите не са информирани за медицинските си права и често не ги търсят докато не се случи нещо непредвидено.

E

Информираното съгласие е добър интструмент за изясняване характера на предстоящата процедура, но в момента не се използва достатъчно добре поради липса на информираност от страна на пациенти и от страна на лекари.

E

Важността на информираното съгласие се пренебрегва както от пациенти, така и от медицински лица и заведения.

E

Информираното съгласие се предоставя с недостатъчно време за обсъждане, специфични термини и фиксирани форми, които не позволяват да се положи собствената воля.