Изберете страница
#ФОРМулирай правата си

Инфомирано съгласие

Юридическите консултации дават възможност за изясняване на случая и преценка от правна гледна точка дали в действителност е имало нарушаване на пациентски права.

Информирано съгласие

E

Информираното съгласие е сравнително ново явление в медицинско-правната наука, то се появява едва около средата на 20 век.

E

С времето обаче, отношенията между лекар и пациент постепенно се променят, като днес вече се счита, че основен фокус на лечението е именно пациента, неговото здравословно състояние и нужди

E

Един такъв способ е и информираното съгласие. 

E

Българският Закон за здравето гласи, че всеки гражданин има право на качествено и навременно здравеопазване.

E

Според законодателството и установените медицински практики, всички имаме право на достъп до отворена информация, според която можем да решим дали да приемем предложеното ни лечение или не. 

E

От правна гледна точка, информираното съгласие прехвърля риска от лекаря на пациента, тъй като подписвайки го, последният вече следва да е наясно с възможните нежелани последствия, но се е съгласил да му се извърши съответната процедура.

E

Законът предвижда и случаи, в които лекарят може да действа и без съгласието на пациента: например, когато той не е в съзнание, няма близки, попечители или настойници, които да подпишат информирано съгласие, при спешни случаи, психически умопомрачения и т.н.

E

До тогава се е считало, че пациентът е винаги подчинен на авторитета на лекаря, който, като специалист, знае повече и има право да действа съобразно своята експертиза или с други думи, да взема всички решения. 

E

Затова медицинските процедури стават обект на национални и международни регулации, които следва да управляват извършването им и да минимизират евентуалните негативни ефекти върху лекуващият се. 

E

то е инструмент за изясняване на предстоящите манипулации и всичко, което произтича или може да произтече като резултат от тях.

E

В този контекст, информираното съгласие е документ, който удостоверява, че пациентът разбира състоянието си и е съгласен да му бъдат извършени съответните процедури.

E

С други думи, на всеки пациент трябва да бъде обяснено на достъпен и разбираем език каква е неговата диагноза, какво лечение трябва да се извърши, какви са стъпките от него, какви рискове крие то, странични ефекти и пр.

E

Важно е да се уточни, че документът не освобождава лекарят, медицинският персонал и болничното заведение от отговорност – в определени случаи те пак могат да бъдат подвеждани под юридическа ответност.

Пациент  е лице,  което получава здравна помощ от лекар или друг медицински специалист.